Poze CATALOG CAREL

     


CATALOG CAREL

: CATALOG CAREL

MCH2001030
MCH2001031
MCH2000020
MCH2CON001
MCH2CON021
CONV0/10A0
MCH2004850
TRADR1W024
MCH200TP00
MCH200TW00
MCH200TSV0
IREVS7HN0D
IREVS7HN0F
IREVS7HN0E
IREVF7HN0D
IREVY7HN0F
IREVY7HN0E
IREVC7HC0D
IREVC7HC0F
IREVC7HC0E
IREVM00N00
IREVM0EN00
IREVS00N00
IREVC00N00
IREVS0LN00
IREVY0LN00
IREVC0LN00
IREVC0LC00
IREVC7LN00
IREVC0HN00
IREVC7HN00
IREVC0HC00
IREVC0HC0A
IREVC0HC0W
IREVC0HN0W
IREVS0EN00
IREVS0EP00
IREVS0EA00
IREVF0EN00
IREVF0EC00
IREVF7EN00
IREVY0AHA0
IREVF0AHE0
IREVS0EHA0
IREVF0EHA0
IREVF0EHE0
IREVC0HE20
IREVC0HH20
PBEVY0EVLG
PBEVC0HNLG
PBEVH0HNHG
PBEVH0HNHW
PBEVH0HCHW
PBEVC0SNNG
PBEVC0SNNW
IR33S00N00
IR33S00N0A
IR33Y00N00
IR33C00N00
IR33C00N0A
IR33C00R00
IR33S0LN00
IR33S0LR00
IR33S0LC00
IR33Y0LR00
IR33C0LN00
IR33C0LR00
IR33C0LB00
IR33C7LN00
IR33C7LR00
IR33C7LN01
IR33F0HN00
IR33F0HN20
IR33C0HR00
IR33C7HR00
IR33C0HB00
IR33C0HB0A
IR33C0HB0M
IR33C7HR01
IR33S0AP0A
IR33F0AN00
IR33F0AC00
IR33S0EN00
IR33S0EP00
IR33S0ER00
IR33S0ER0A
IR33S0ER0M
IR33S0EA00
IR33Y0EC00
IR33F0EN00
IR33F0EN0A
IR33F0EN0M
IR33F0ER00
IR33F0EC00
IR33F7EN00
IR33F7EN01
IR33S0AHA0
IR33Y0AHA0
IR33F0AHA0
IR33F0AHE0
IR33S0EHA0
IR33S0EHAA
IR33Y0EHA0
IR33F0EHA0
IR33F0EHAA
IR33F0EFA0
IR33F0EHE0
IR33F0EHEM
IR33S0EGE0
IR33F0HH20
IR33C0HF20
IR33C0HF2A
IR33C0HH20
DN33S00A00
DN33H00N00
DN33S0LR00
DN33C0LR00
DN33C0LC00
DN33C0LB00
DN33S0EN00
DN33S0EA00
DN33F0EN00
DN33F0EC00
DN33F0EA00
DN33F0EL00
DN33F0ET00
DN33S0HR00
DN33S0HA00
DN33C0HR00
DN33C0HB00
DN33H0HN00
DN33H0HR00
DN33H0HB00
IROPZDSP00
IROPZDSP05
IROPZ48500
IROPZ48510
IROPZ485S0
IROPZSER30
IROPZKEY00
IROPZKEYA0
PBEVS0EAAA
PBEVY0EVD0
PBEVC0HND0
PBEVC0HNBA
PBEVC0HCAA
PBEVH0HNAA
PBEVH0HNB0
PBEVH0HNBW
PBEVS0SAFA
PBEVC0SNFA
PBEVC0SNFW
PZD0SNP0E1
PZD1SNP0E1
PZD3SNP0E1
PZD5SNP0E1
PZD2S0P001
PZD4S0P101
PZD0C0P001
PZD1C0P001
PZD2C0P001
PZD3C0P001
PZD4C0H101
PZD5C0P001
PJEZX8I050
PJEZX8I040
PJEZC8I040
PJEZC8I050
PJEZC8R050
PJEZC8I140
PJEZC8R140
PEOPZC1500
PEOPZC3000
PEOPZC5000
PJEZMNN0E0
PJEZMNN0EP
PJEZSNH100
PJEZSNH1E0
PJEZSNP0E0
PJEZSNP010
PJEZSNP000
PJEZSNH0E0
PJEZSNH010
PJEZSNH000
PJEZM0N010
PJEZMNN2E0
PJEZMNP000
PJEZS002E0
PJEZY00210
PJEZS000E0
PJEZS0P0E0
PJEZS0P1E0
PJEZS00500
PJEZS0A100
PJEZS00000
PJEZS0H700
PJEZS0P000
PJEZS0P010
PJEZS0PB00
PJEZS0A000
PJEZX00000
PJEZY00010
PJEZY00000
PJEZC00000
PJEZC0P000
PJEZC0PB00
PJEZC0H100
PJEZS00100
PJEZS0P100
PJEZC00100
PJS1Y0P000
PJS1Y0V000
PJS2X0H000
PJS2X0HB00
PJS2C0H000
PJS3C0M000
PJS3C0MG00
PJS4C0H000
PJS4C0H100
PJS4C0HG00
PJS4C0HG10
PJS4C0HW00
PJS4C8I050
PJS4C0H00V
PJS5C0H100
PJS5C0HG00
PJS5C0H300
PJS5C0HH00
PJS5C0HF00
PJS5C0HE00
PJS5C0HM00
PJS5C0HL00
PJS5C0HI00
PJS5C0HR00
PJS5C0HP00
PJS5C0HN00
PJS5C0HU00
PJS5C0HT00
PJS5C0HS00
PJS6C0H000
PJS6X0H000
PJS6X0H100
PJEZS2P000
PJEZS2L000
PJEZS2L100
PJEZS6P000
PJEZS0H000
PJEZS0G000
PJEZS0GB00
PJEZS0GG00
PJEZS0H010
PJEZY0H000
PJEZY0M000
PJEZC0M000
PJEZC0MB00
PJEZC0MG00
PJEZC0H000
PJEZC0H010
PJEZS0G100
PJEZC0H110
PJEZC0M100
PJEZC0M300
PJEZC0M500
PJEZY0H100
PJEZY0M100
PJEZS0E000
PJEZS0E010
PJEZS0E020
PJEZS0J020
PJEZC0E000
PJEZC0E010
PJEZC0E020
PJEZC0EB20
PJEZC0EG20
PJEZC0EW20
PJEZC0Q020
PJEZS0E100
PJEZS0E130
PJEZS0J120
PJEZC0E100
PJEZC0E110
PJEZC0E120
PJEZC0E130
IROPZKEY00
IROPZKEYA0
IROPZ48500
PEOPZFSBS0
PEOPZFSGS0
PEOPZFSWS0
PEOPZFSRS0
PEOPZFSS00
PEOPZF2BSR
PEOPZF2BSP
PEOPZF1BSR
PEOPZF1BSP
BC00XPW000
BC00XMW000
BC00SPW000
BC00SMW000
PBB2C0SCF0
PBB2H0HCA0
NTCINF0340
NTCINF0600
NTCINF0610
NTCINF0640
PT1INF0340
BCOPZPRN00
PB00Y0EV30
PB00F0EP30
PB00S0SA50
PB00C0SN30
PB00C0SN50
PB00C0SB50
IROPZDSP00
IROPZDSP05
IROPZ48500
IROPZ485S0
IROPZKEY00
IROPZKEYA0
PBOPZCTR00
PBOPZCTR01
PBOPZFAC00
WB000SG0F0
WB000SW0F0
WB000DG0F0
WB000DW0F0
WE00S1EN00
WE00S1EN0A
WE00S1ET00
WE00C2HN00
WE00C2HN0A
WE00C2HN0H
WE00C2HT00
WE00C3HN00
WP00B14A10
WP00B24A10
WP00B34A10
WP00B44A10
WP00B47B20
WP00B57B20
WM00ENNI00
WM00ENS000
WM00ENSI00
WM00EUC000
WM00EUK000
WM00EUN000
WM00EUS000
WM00P0003N
WM00P000NN
WT00E600N0
WT00E900N0
WT00EA00N0
WT00F4B0N0
WT00F7C0N0
PGDEWB0FZ0
PGDEWB0FZK
MD33A0EN00
MD33A2ER00
MD33A5ER00
MD33D0EN00
MD33D0EB00
MD33D2EN00
MD33D5EN00
MD33D5EB00
MD33D5EB0M
MD33D5EN0P
MD33D0FB00
MD33D5FB00
MD33D5FB0P
IROPZDSP00
IROPZDSP05
IROPZKEY00
IROPZKEYA0
MDOPZCA000
MDOPZCB000
IROPZSEM10
IROPZSEM30
0402512CEL
0402515CEL
0402517CEL
CM00005953
CM00006056
CM00006079
CM00006080
CM00006081
CM00006207
CM00006236
CM00006237
CM00006433
CM00006551
CM00009935
KTCWPSAUST
KTCWPSDANI
KTCWPSDUTC
KTCWPSENGL
KTCWPSGERM
KTCWPSITAL
KTCWPSPOLI
KTCWPSSPAN
KTCWPSSWED
KTCWSPARBA
TRM00NC000
TRM00NC001
TRM00NE001
MX10M00EI11
MX10S00EI11
MX10S10EI11
MX30M21HO0
MX30S21HO0
MX30S31HO0
MX30M25HO0
MX30S25HO0
MX30M24HO0
MX30S24HO0
MX30M21HR0
MX30S21HR0
MX30S31HR0
MX30M25HR0
MX30S25HR0
MX30M24HR0
MX30S24HR0
MX30M25HO01
MX30S25HO01
MX30M24HO01
MX30S24HO01
IR00UGC300
IR00UGC301
IR00UG6300
IR00XGC300
IR00XGC301
IR00XG6300
MX3OPSTH02
MX3OPSTH03
MX3OPPWM02
MX3OPPWM03
MX3OPA1004
MX3OP48500
CVSTDUMOR0
MXOPZKEYA0
IRTRMPX000
MX3COB5R01
MX3COB3R01
MX3COSTH01
MX3COPWM01
MX3CDB5R21
MX3CDB3R21
MX3CDSTH21
MX3CDPWM21
MX3CRA1041
NTC008HP00
NTC015HP00
NTC025HP00
NTC030HP00
NTC030HPC1
NTC035HP00
NTC060HP00
NTC060HP0W
NTC120HP01
NTC008HF01
NTC015HF01
NTC030HF01
NTC030HF03
NTC030HF0R
NTC060HF01
NTC060HF03
NTC060WG00
MCHRTF04C0
MCHRTF08C0
MCHRTF08E0
MCHRTF12C0
MCHRTF12E0
NTC060PS00
PT1060PS00
PT1060HP01
PT1030HF01
PT1060HF01
SPKT0013P0
SPKT0013P1
SPKT0033P0
SPKT0033P1
SPKT0043P0
SPKT0043P1
SPKT0053P0
SPKT0053P1
SPKT00B6P0
SPKT00B6P1
SPKT00E3P0
SPKT00E3P1
SPKT00F3P0
SPKT00F3P1
SPKT0053R0
SPKT0053R1
SPKT0013R0
SPKT0013R1
SPKT0013R3
SPKT0033R0
SPKT0033R1
SPKT0033R3
SPKT0043R0
SPKT0043R1
SPKT00B6R0
SPKT00B6R1
SPKT00B6R3
SPKT00E3R0
SPKT00E3R1
SPKT00F3R0
SPKT00F3R1
SPKC002310
SPKC002311
SPKC002313
SPKC005310
SPKC005311
SPKC00G310
DPWC111000
DPWC115000
DPWC114000
FCSM042300
FCSM082300
FCSM122300
IRMPXMM000
IRMPXMB000
IRMPX10000
IRMPX00000
PRK100X3B0
PRK100X3BK
PRK100X3A0
PRK100X3AK
PRK100X3D0
PRK100X3DK
PRK100Y3C0
PRK100X3C0
PRK100X3CK
PRK300D3F0
PRK300L3F0
PRK300M3F0
PRK300S3F0
PRK300D3FK
PRK300L3FK
PRK300M3FK
PRK300S3FK
PRK300D0F0
PRK300L0F0
PRK300M0F0
PRK300S0F0
PRK300D3E0
PRK300L3E0
PRK300M3E0
PRK300S3E0
PRK300D0E0
PRK300L0E0
PRK300M0E0
PRK300S0E0
PRK30TD3F0
PRK30TL3F0
PRK30TM3F0
PRK30TS3F0
PRK30TD3FK
PRK30TL3FK
PRK30TM3FK
PRK30TS3FK
PRK30TD0F0
PRK30TL0F0
PRK30TM0F0
PRK30TS0F0
PRK30TD3E0
PRK30TL3E0
PRK30TM3E0
PRK30TS3E0
PRK30TD0E0
PRK30TL0E0
PRK30TM0E0
PRK30TS0E0
PRK10TY3C0
PCOS00AKY0
S90CONN000
S90CONN001
S90CONN002
S90CONN003
PCOS00AKC0
CVSTDUTLF0
CVSTDUMOR0
P+ERK00000000
PCOS004850
PCO10B0BA0
PCOS00KXB0
NTC008HP00
NTC015HP00
NTC025HP00
NTC030HP00
NTC030HPC1
NTC030HP0I
NTC030HPW1
NTC035HP0I
NTC035HP00
NTC060HP00
NTC060HP0W
NTC120HP01
NTC015HP03
NTC030HP03
NTC015HP0I
NTC060HP03
NTC008HT00
NTC015HT00
NTC030HT02
NTC060HT00
NTC060HT03
SPKT0013P0
SPKT0033P0
SPKT0043P0
SPKT0053P0
SPKT00B6P0
SPKT00E3P0
SPKT00F3P0
SPKT0053R0
SPKT0053R1
SPKT0013R0
SPKT0013R1
SPKT0013R3
SPKT0033R0
SPKT0033R1
SPKT0033R3
SPKT0043R0
SPKT0043R1
SPKT00B6R0
SPKT00B6R1
SPKT00B6R3
SPKT00E3R0
SPKT00E3R1
SPKT00F3R0
SPKT00F3R1
SPKT00D8C0
SPKT00H8C0
SPKT0021C0
SPKT0021C3
SPKT0011C0
SPKT0011C3
SPKT0031C0
SPKT0031C3
SPKT0041C0
SPKT00B1C0
SPKT00B1C3
SPKT00G1C0
SPKC002300
SPKC005300
SPKC00A300
SPKC002310
SPKC002313
SPKC00B311
SPKC00C311
SPKC00D311
SPKC00E311
SPKC00F310
SPKC005310
SPKC005313
SPKC00A310
MRK0000000
MRK00000D0
MRK0000AD0
MRK000200K
MRK000400K
MRK000600K
MRK00010DK
MRK00030DK
MRK00050DK
MRK00070DK
MRK000800K
MRK00090DK
MCH2CON001
CONV0/10A0
MCHRTF10C0
MCHRTF10C1
MCHRTF04C0
MCHRTF08C0
MCHRTF08E0
MCHRTF12C0
MCHRTF12E0
MCH2004850
FCSER00000
FCS3094010
FCS3124010
FCS3204010
FCS3404010
TRADR1W024
SPKT0013P0
SPKT0033P0
SPKT0043P0
SPKT0053P0
SPKT00B6P0
SPKT00E3P0
SPKT00F3P0
SPKT0053R0
SPKT0013R0
SPKT0033R0
SPKT00E3R0
SPKT00F3R0
SPKC002300
SPKC005300
SPKC00A300
SPKC002310
SPKC002313
SPKC00B311
SPKC00C311
SPKC00D311
SPKC00E311
SPKC00F310
SPKC005310
SPKC005313
SPKC00A310
IOM0023000
IOM0011500
IOM0002400
WS01AB2M20
WS01VB2M10
WS01RB2M20
WS01RC1M20
WS01U01M00
WS01U01M01
WS01W02M00
TRASP3E120
TRADR4W012
CVSTDUMOR0
PLO550X30U000
PLO550L30UB00
PCH550S31UB00
PCH550L31UB00
IR33V7HR20
IR33V7HB20
IR33V7LR20
IR33W7HR20
IR33W7HB20
IR33W7LR20
IR33Z7HR20
IR33Z7HB20
IR33Z7LR20
IR33A7HR20
IR33A7HB20
IR33A7LR20
IR33B7HR20
IR33B7HB20
IR33B7LR20
IR33E7HR20
IR33E7HB20
IR33E7LR20
DN33V7HR20
DN33V7HB20
DN33V7LR20
DN33W7HR20
DN33W7HB20
DN33W7LR20
DN33Z7HR20
DN33Z7HB20
DN33Z7LR20
DN33A7HR20
DN33A7HB20
DN33A7LR20
DN33B7HR20
DN33B7HB20
DN33B7LR20
DN33E7HR20
DN33E7HB20
DN33E7LR20
IR33V9HR20
IR33V9HB20
IR33V9MR20
IR33W9HR20
IR33W9HB20
IR33W9MR20
IR33Z9HR20
IR33Z9HB20
IR33Z9MR20
IR33A9HR20
IR33A9HB20
IR33A9MR20
IR33B9HR20
IR33B9HB20
IR33B9MR20
IR33E9HR20
IR33E9HB20
IR33E9MR20
DN33V9HR20
DN33V9HB20
DN33V9MR20
DN33W9HR20
DN33W9HB20
DN33W9MR20
DN33Z9HR20
DN33Z9HB20
DN33Z9MR20
DN33A9HR20
DN33A9HB20
DN33A9MR20
DN33B9HR20
DN33B9HB20
DN33B9MR20
DN33E9HR20
DN33E9HB20
DN33E9MR20
IRTRUES000
IROPZKEY00
IROPZKEYA0
IROPZ48500
IROPZ485S0
IROPZSER30
CONV0/1L00
CONV0/10A0
THB000AAF0
THB000ACF0
THB000AAW0
THB000ACW0
ADCA000100
ADCA000110
ADCD000100
ADCD000110
ADCA000210
ADCA000410
ADCF000210
ADCF000410
ADCF000610
DPWT010000
DPWT011000
DPWC111000
DPWC110000
DPWC115000
DPWC112000
DPWC114000
DPWT014000
DPPT010000
DPPT011000
DPPC111000
DPPC110000
DPPC210000
DPPC112000
DPPC212000
DPPT014000
DPPC114000
DPPC214000
DPDT010000
DPDT011000
DPDC111000
DPDC110000
DPDC210000
DPDC112000
DPDC212000
DPDT014000
DPDC114000
DPDC214000
DPUT011000
DPUC110000
ASIT030000
ASET030000
ASET030001
ASET030002
DPDQ306000
DPDQ502000
DPDQ402000
DPWQ306000
DPWQ502000
DPWQ402000
WS01AB2M20
WS01VB2M10
WS01RB2M20
WS01RC1M20
WS01U01M00
WS01U01M01
WS01W02M00
TRASP3E120
TRADR4W012
CVSTDUMOR0
DPWLA07000
DPWLA27000
DPWLB07000
DPWLB27000
DPWLP07000
DPWLC07000
DPWLC27000
DPWLR07000
DPWLD07000
DPWLD27000
DPWLS07000
DPWLE07000
DPWLE27000
DPWLT07000
DPWLT27000
DPWLG07000
DPWLQ07000
DPWL417000
DPWL427000
DPWL447000
DPWLC47000
DPWLKIT000
DPWLKIT010
DPWLKIT100
6133015AXX
6133017AXX
6133019AXX
6133016AXX
6133018AXX
DPWLKIT200
SPKT0013P0
SPKT0033P0
SPKT0043P0
SPKT0053P0
SPKT00B6P0
SPKT00E3P0
SPKT00F3P0
SPKT0011S0
SPKT0041S0
SPKT0031S0
SPKT00B1S0
SPKT0051S0
SPKT00E1S0
SPKT00F1S0
SPKT00G1S0
SPKT00L1S0
SPKT0021C0
SPKT0021C3
SPKT0011C0
SPKT0011C3
SPKT0031C0
SPKT0031C3
SPKT0041C0
SPKT00B1C0
SPKT00B1C3
SPKT00G1C0
SPKT0021D0
SPKT0011D0
SPKT0031D0
SPKT0041D0
SPKT00B1D0
SPKT00G1D0
SPK1000000
SPK2400000
SPK2500000
SPK3000000
SPK10000D0
SPK24000D0
SPK30000D0
SPKT00D8C0
SPKT00H8C0
SPKD00C5N0
SPKD00U5N0
DCPD011100
DCPD001100
DCPD010100
DCPD000100
SPKC002300
SPKC005300
SPKC00A300
SPKC00D311
SPKC00E311
SPKC00B311
SPKC00C311
SPKC002310
SPKC002311
SPKC002313
SPKC00F310
SPKC005310
SPKC005311
SPKC005313
SPKC00G310
SPKC00A310
NTC008HP00
NTC008HP0W
NTC015HP00
NTC015HP05
NTC015HP06
NTC015HP0W
NTC025HP00
NTC030HP00
NTC030HP05
NTC030HP06
NTC030HPC1
NTC030HP0I
NTC030HPW1
NTC035HP0I
NTC035HP00
NTC060HP00
NTC060HP0W
NTC120HP01
NTC015HP03
NTC030HP03
NTC015HP0I
NTC060HP03
NTC060PS00
NTC008HF01
NTC015HF01
NTC030HF01
NTC030HF03
NTC030HF0R
NTC060HF01
NTC060HF03
NTC060HF0Y
NTC015WS01
NTC030WS01
NTC060WS01
NTC060WS0Y
NTC030WP10
NTC060WP10
NTC060WP20
NTC120WP20
NTC060WP30
NTC008WH01
NTC015WH01
NTC015WH03
NTC030WH01
NTC030WH03
NTC030WH04
NTC060WH01
NTC060WH03
NTC120WH01
NTC015WF00
NTC015WF11
NTC030WF00
NTC030WF02
NTC060WF00
NTC120WF01
NTC008HT00
NTC015HT00
NTC030HT00
NTC030HT03
NTC060HT00
NTC120HT00
NTC008HT41
NTC015HT41
NTC030HT41
NTC060HT41
NTC120HT41
NTC060WG00
NTC000LT00
NTCINF0150
NTCINF0600
NTCINF0610
NTCINF0340
NTCINF0640
PT1INF0340
PTC0150000
PTC015W000
PTC03000W1
PTC03000D1
PTC03000G1
PTC060W000
PT100000A1
PT100000A2
PT1030HF01
PT1060HF01
PT1060HP01
PT1060WP01
PT1060WF01
PT1060HT01
PT1060PS00
TSOPZFGD30
TSQ15MAB00
TSOPZCV030
TSOPZCV100
TSOPZCV070
TCJ0000001
TCK0000001
TSN1300000
TSC1500030
TST1300000
TSM1500B30
TSOPZCW030
TSOPZCM000
TSOPZRV000
TSOPZRS000
TSOPZRT000
TSOPZPT000
1413306AXX
1413309AXX
NTCSOBS003
NTCSOSS003
1309589AXX
62C588A005
62C588A006
CM00000006
SFFS000000
SFFF000000
FLOE000010
FLOR000000
FLOS000000
DCFL000100
DCTF000320
DPWAE08000
DPWAI08000
MT100D2100
MT300W3200
MTOPZD0000
MTOPZT1000
MTOPZT2000
MTOPZA1000
MTOPZA2000
MTOPZA4000
TRA12UNI11
TRA12UNI00
TRA12VDE00
TRA12VDE01
TRA2400001
TRA0030000
TRA0060000
TRA00BE240
TRADR4W012
TRADR4W024
TRADR1W024
TRA1810DIN
TRADRBE240
TRADRFE240
TRASP3E120
TRASP3E240
TRA1806ITA
09C425A003
MTOPZS1000
FCSM042300
FCSM082300
FCSM122300
MCHRTF10C0
MCHRTF10C1
FCSM0423L0
FCSM0823L0
FCSM1223L0
MCHRTF04C0
MCHRTF08C0
MCHRTF08E0
MCHRTF12C0
MCHRTF12E0
FCS3094010
FCS3124010
FCS3204010
FCS3404010
FCR3064020
FCR3094040
FCR3124020
FCR3204020
FCR3404020
FCSER00000
FCPM0420A0
FCPM082A10
FCPM082010
FCPM00C01K
FCPM00A01K
FCPM00A02K
NXL000151N
NXL000251N
NXL000351N
NXL000451N
NXL000551N
NXL000752H
NXL000952H
NXL001252H
NXL001652H
NXL002352H
NXL003152H
NXL003852H
NXL004652H
NXL006152H
NXL000755H
NXL000955H
NXL001255H
NXL001655H
NXL002355H
NXL003155H
NXL003855H
NXL004655H
NXL006155H
NXARF08500
NXARF13200
NXARF12200
NXALR05200
NXATHR4000
NXATHR5000
NXATHR6000
NXATHR7000
NXATHR8000
NXATHR9000
NXAPANC000
NXAPANR000
NXAPANX000
BMHST00XE0
BMHST00XS0
BMHST01P00
BMHST03P00
BMHST05P00
PW3P000TP000
PW3PNN0TP000
PW3P000TS000
PW3P000TS0S0
PW3W000TEIS0
PW3W000TSI00
PW3C000TP100
PW3C000TP200
PW3SSFP000
PW3AGSM000
PW3AREL000
WEBG0000B0
TRA1806ITA
TRA1810DIN
CVSTDUTLF0
CVSTDUMOR0
CVSTD00000
E2V**BRB00
E2V**BRB01
E2V**BSF00
E2V**BSF01
E2V**BWA00
E2V**BWA01
E2V**BSM00
E2V**BSM01
E2V**HSF10
E2V**HWF10
E2V**HWFC0
E2V**HSM10
E2V**HSMC0
E2V**BS000
E2V**BS100
E2V**CS000
E2V**CS001
E2V**CS1C0
E2V**CSFC1
E2V**CZ000
E2V**USF00
E2V**UWA00
E2V**USF10
E2V**USF20
E2V**USM00
E2V**USM10
E2V**USM20
E2V**SSF00
E2V**SSF01
E2V**SWF00
E2V**SWF10
E2V**SSF10
E2V**SSF11
E2V**SSM00
E2V**SSM01
E2V**SSM10
E2V**SSM11
E2V**SWF10
E2V**SWF11
E2V**SSF20
E2V**SWF20
E2V**SWF21
E2V**SSF40
E2V**SWF40
E2V**SWF41
E2V**SSF60
E2V**SWF60
E2V**SWF61
E2V**SSF30
E2V**SWF30
E2V**SWF31
E2V**SSF50
E2V**SWF50
E2V**SWF51
E2V**SSF70
E2V**SWF70
E2V**SWF71
E2V**SSM20
E2V**SSM40
E2V**SSM60
E2V**SSM30
E2V**SSM50
E2V**SSM70
E3V45BSM10
E3V55BSM10
E3V45BSR10
E3V55BSR10
E3V65BSR10
E3V45BSRC1
E3V45BWR10
E3V55BWR10
E3V65BWR10
E3V45BWRC1
E3V35HWRC0
E3V45HWRC0
E3V65HWS70
E3V45SSR10
E3V45SSR00
E3V45SWR10
E3V45SWR00
E3V55SSR10
E3V55SSR00
E3V55SSS10
E3V55SSS00
E3V55SWR10
E3V55SWR00
E3V65SSS10
E3V65SSS00
E3V65SWS10
E3V65SWS00
E3V45HSR10
E3V45HSR00
E3V45HWR10
E3V45HWR00
E3V55HSR10
E3V55HSR00
E3V55HSS10
E3V55HSS00
E3V55HWR10
E3V55HWR00
E3V65HSS10
E3V65HSS00
E3V65HWS10
E3V65HWS00
E3V35SSR50
E3V35SSR40
E3V45SSR30
E3V45SSR50
E3V45SSR70
E3V45SSR20
E3V45SSR40
E3V45SSR60
E3V45SWR30
E3V45SWR50
E3V45SWR70
E3V45SWR20
E3V45SWR40
E3V45SWR60
E3V35HSR50
E3V35HSR40
E3V45HSR30
E3V45HSR50
E3V45HSR70
E3V45HSR20
E3V45HSR40
E3V45HSR60
E3V45HWR30
E3V45HWR50
E3V45HWR70
E3V45HWR20
E3V45HWR40
E3V45HWR60
E4V85BST00
E4V85BWT00
E4V95BST00
E4V95BWT00
E4V85HST10
E4V85HWT10
E4V95HST10
E4V95HWT10
E5VA2AST00
E5VA5AST00
E6VA8ASV00
E6VA8AWV00
E6VB2ASV00
E7VB4ASZ00
E7VB4AWV00
E7VC1ASZ00
E2VFIL0400
E2VFIL0000
E2VFIL0100
E2VFIL0200
E2VFIL0300
E3VFIL0000
E3VFIL0100
E2VNUT0200
E2VNUT0300
E4VNUT0000
E2VSGH0000
E4VSGH0000
E4VSGH0010
E2VCABS300
E2VCABS600
E2VCABS900
E2VCABS3U0
E2VCABS6U0
E2VCABS9U0
E2VSTA0200
E3VSTA0000
E3VSTA0200
E3VSTA0201
E4VSTA0000
E5VSTA0000
E6VSTA0000
E7VSTA0000
E2VORI0000
E3VORI0000
E3VORI0100
E3VORI0300
E3VORI0500
E3VORI0600
E4VORI0000
E5VORI0000
E5VORI0100
E6VORI0100
E7VORI0000
E2VATT05S0
E2VATT09S0
E2VATT11S0
E2VATT14S0
E2VATT18S0
E2VATT24S0
E2VATT30S0
E2VATT35S0
E3VATT4500
E3VATT5500
E3VATT6500
E3VATT35S0
E3VATT45S0
E3VATT55S0
E3VATT65S0
E3VATT30C0
E3VATT35C0
E3VATT45C0
E3VATT55C0
E3VATT65C0
E4VATT8500
E4VATT9500
E5VATT0000
E5VATTA200
E6VATTA800
E6VATTB200
E6VATTB210
E7VATTB400
E7VATTC100
E2VJUNC000
EVD0000E30
EVD0000E31
EVD0000T30
EVD0000T31
EVD0000E00
EVD0000E01
EVD0000T00
EVD0000T01
EVD0000E40
EVD0000E41
EVD0000T40
EVD0000T41
EVD0000E10
EVD0000E11
EVD0000T10
EVD0000T11
EVD0002E10
EVD0000E50
EVD0000E51
EVD0000T50
EVD0000T51
EVD0000E20
EVD0000E21
EVD0000T20
EVD0000T21
EVD0002E20
EDVPN01001
EDVPN01002
EDVPN01003
EDVPN01004
EDVPN01007
EDVPN01008
EDVPN02005
EDVPN02006
EVDM001N00
EVDM001N01
EVDM011N00
EVDM011N01
EVDIS00DE0
EVDIS00EN0
EVDIS00ES0
EVDIS00FR0
EVDIS00IT0
EVDIS00SE0
EVDIS00CZ0
EVDIS00CN0
EVDIS00RU0
EVD00N3E5K
EVD00N3E2K
EVDCNV00E0
EVDCON0021
EVD0000UC0
WS01AB2M20
WS01VB2M10
WS01N02M20
WS01RB2M20
WS01RC1M20
WS01H02M20
WS01U01M00
WS01U01M01
WS01W02M00
WS01E02M00
WS01G01M00
WS01F01M00
WS01C010E0
WS01C010F0
WS01C010G0
WS01C010I0
WS01C010X0
DPWAE08000
DPWAI08000
RSF077D000
LSR0013000
LSR0023000
DCFL000100
DCTF000320
WE00C2HN0 
MRK00000D0 
MCHSMLCAB2 
PGTA00TRX0 
E2VSTA0200

021/ 352 95 33 - Comenzi telefonice
Luni - Vineri 8:00 - 16:00Detalii produs


Categorie: CONTROLERE ELECTRONICE

Producator: Carel

Cod produs - SKU: CATALOG CARELProduse similare


Controller digital temperatura functional pentru aplicatii cu pana la 4...
122,00 € (fara taxe)
145,18 € (taxe incluse)
Controller digital temperatura functional pentru aplicatii de racire...
37,14 € (fara taxe)
44,20 € (taxe incluse)
Controller compact temperatura dedicat aplicatiilor de racire Iesiri:...
128,57 € (fara taxe)
153,00 € (taxe incluse)
Controller digital temperatura functional pentru aplicatii de...
69,00 € (fara taxe)
82,11 € (taxe incluse)
Senzor NTC de uz general, supra-turnat, IP68, dimensiune Ø5x20mm, cap...
3,29 € (fara taxe)
3,92 € (taxe incluse)
Senzor PTC de insertie produs, dimensiune Ø3, 5x100mm, cap otel inox....
56,80 € (fara taxe)
67,59 € (taxe incluse)
Senzor de presiune ratiometric, o gamă de măsurare -1..9.3bar Sursa de...
39,00 € (fara taxe)
46,41 € (taxe incluse)
Senzor de presiune 4 ÷ 20mA, o gamă de măsurare 0..7bar Sursa de...
48,00 € (fara taxe)
57,12 € (taxe incluse)
Senzor de presiune 4 ÷ 20mA, o gamă de măsurare 0..30bar Sursa de...
48,00 € (fara taxe)
57,12 € (taxe incluse)
Senzor de presiune ratiometric, o gamă de măsurare 0..34.5 bar Sursa de...
44,50 € (fara taxe)
52,96 € (taxe incluse)
Senzor de presiune ratiometric, o gamă de măsurare 0...45 bar Sursa de...
44,50 € (fara taxe)
52,96 € (taxe incluse)
SENZOR NTC, supra-turnat, cap termoplastic Cablu: supra-turnat de 3m...
9,50 € (fara taxe)
11,31 € (taxe incluse)
Senzor NTC INSERTIE Lungime: 6M Protectie: IP67 Gama temperatura: -50 +...
49,00 € (fara taxe)
58,31 € (taxe incluse)
CABLU CONECTARE SENZOR PRESIUNE SPKT. Lungime: 2M
7,00 € (fara taxe)
8,33 € (taxe incluse)
ADAPTOR RETEA RS485 Documentatie tehnica:...
16,00 € (fara taxe)
19,04 € (taxe incluse)
  
  

  

Branduri

  

  

Tag-uri

  


  

Aboneaza-te la newsletter

 
Vrei sa afli prin email despre reduceri si promotii? Aboneaza-te acum la newsletter si fii la curent cu tot ce e nou!

  

  

Oferte speciale

MC060CDS00**
1.558,87 €
1.932,08 €